ทำความรู้จัก มาตรฐาน มอก. ปลั๊กพ่วง


TIS

ในปี 2552 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ได้ทำการศึกษาแนวทางและออกข้อกำหนดมาตรฐาน
ชุดสายพ่วงเพื่อให้เป็นมาตรฐาน


ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไป ที่มีจุดประสงค์คล้ายกันชุดสายพ่วง โดยมีมาตรฐานต่างๆ เป็นแนวทาง เช่น มอก.166-2549, มอก.2162-2556, IEC 60884-2-7 (2011-02), IEC 60934 : 2007-01 เป็นต้น


ปี 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยเรื่อง
ชุดสายพ่วงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ให้มีผลบังคับ 365วัน
หลังจากวันประกาศ (24 กุมภาพันธ์ 2560)


ปี 2561 บังคับใช้มาตรฐาน มอก.2432-2555
เต้าเสียบเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไป
ที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง จะเป็นผลิตภัณฑ์
บังคับตามกฎหมาย (24 กุมภาพันธ์ 2561)

 

 

 


     ตรวจสอบ 7จุด สำคัญ ก่อนเลือกซื้อปลั๊กพ่วง เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน และป้องกันการเกิดอัคคีภัย
     จากปลั๊กพ่วงที่ไม่มีคุณภาพและไม่ได้รับมาตรฐาน