การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล


ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อธิบายว่า พานาโซนิค จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับไว้ผ่านทาง URL: https://lssth.panasonic.com (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”)

พานาโซนิค”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา” ให้มีความหมายว่าร่วมกันหรือแทนกันระหว่าง บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทแม่, บริษัทสาขา และบริษัทในเครือ

ข้อมูลส่วนบุคคล” ให้มีความหมายถึงข้อมูลใดๆ ทั้งหลายซึ่งเกี่ยวกับท่าน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่อยู่อีเมล์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ รหัสผ่าน และหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์) ที่เราได้รับจากการที่ท่านเข้าสู่หรือใช้เว็บไซต์

การที่ท่านเข้าสู่หรือใช้เว็บไซต์ (รวมถึงการป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการและการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

เพื่อทำประโยชน์ให้ท่านได้ดียิ่งขึ้น เราอาจจะปรับปรุงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว เราขอให้ท่านตรวจสอบหน้าเว็บเป็นระยะๆ เพื่อที่จะได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

1. การเก็บและใช้

1.1 เราอาจเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์:

 • (ก) ข้อมูลสถิติจากเว็บของผู้ใช้ที่ไม่ปรากฎชื่อจะถูกจัดเก็บทุกคราวที่มีการเรียกดูเว็บไซต์
 • (ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเจตนามอบไว้ให้แก่เราเมื่อท่าน (i) ลงทะเบียนสินค้าของท่าน (ii) สมัครเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า (iii) เข้าร่วมกิจกรรมการตลาดทางตรง ได้แก่ การส่งเสริมธุรกิจทางออนไลน์ การสุ่มสำรวจและจับรางวัล และ/หรือ (iv) ส่งคำถามหรือให้ข้อมูลตอบกลับ หรือ การติดต่อกับเราอย่างใดๆ หรือการร้องขอข้อมูลจากเรา (V) ทำธุรกรรมผ่านทางเว็บไซต์

1.2 นอกจากนี้ เราอาจจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานอื่นๆ ในกลุ่มพานาโซนิคหรือจากบุคคลที่สามผู้ซึ่งส่งข้อมูลเกี่ยวกับท่านมายังเราอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคู่ค้า ตัวแทน ตลอดจนตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้าปลีกของเรา

1.3 ท่านตกลงว่าเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ

 • (ก) ตรวจสอบการใช้ ปรับแต่ง พิจารณาลงความเห็นและปรับปรุง เกี่ยวกับการบริการ เนื้อหาและการโฆษณาของพวกเรา
 • (ข) จัดให้มีบริการและการช่วยเหลือลูกค้าตามที่ท่านเรียกร้อง
 • (ค) อนุญาตให้ท่านมีส่วนร่วมในการประกวดหรือการสำรวจ
 • (ง) ส่งข้อเสนอทางการตลาด บริการใหม่ๆ และการส่งเสริมทางธุรกิจ ตามที่ท่านเรียกร้อง และ
 • (จ) ป้องกันกิจกรรมที่มีลักษณะต้องห้ามหรือขัดต่อกฎหมาย และ/หรือ บังคับตามข้อตกลงว่าด้วยเงื่อนไขการใช้งาน

1.4 เราไม่ต้องรับผิดสำหรับความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลซึ่งเกิดจากการลงทะเบียนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2. ไฟล์คุกกี้และการติดตามการเก็บและใช้

2.1 “ไฟล์คุกกี้” คือ หน่วยของข้อมูลที่สามารถถูกส่งไปยังโปรแกรมที่ช่วยค้นหาเว็บของท่านซึ่งโปรแกรมที่ช่วยค้นหาเว็บของท่านอาจเก็บไฟล์คุกกี้ไว้บนระบบของท่านตามที่ท่านได้ตั้งค่าไว้ในโปรแกรมดังกล่าว ไฟล์คุกกี้จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบการใช้ของท่าน รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ประเภทโปรแกรมที่ช่วยค้นหาเว็บและหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)

2.2 เว็บไซต์ใช้ไฟล์คุกกี้ตามแต่โอกาสต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนข้อมูลและบริการที่ได้ถูกมอบให้ และเพื่อทำการนำทางไปยังเว็บไซต์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เว็บไซต์ไม่ใช้ไฟล์คุกกี้เพื่อการรับข้อมูลที่จะทำให้มันระบุตัวตนของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่ท่านได้ตกลงที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

2.3 ท่านมีทางเลือกที่จะกำหนดให้โปรแกรมที่ช่วยค้นหาเว็บในอินเตอร์เน็ตทำการแจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านได้รับไฟล์คุกกี้เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสตัดสินใจว่าจะยอมรับไฟล์คุกกี้นั้นหรือไม่ นอกจากนี้ ท่านมีทางเลือกที่จะปิดกั้นไฟล์คุกกี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าถ้าท่านปฏิเสธหรือปิดกั้นไฟล์คุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถที่จะใช้ฟังก์ชั่นทั้งหมดที่มีในเว็บไซต์ได้

3. การเข้าถึง การแก้ไขและการถอนความยินยอม

3.1 เราให้บุคคลทั้งหลายสามารถเข้าถึงเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาตามที่เราเห็นว่ามีความเหมาะสม รวมทั้งในสถานการณ์ที่ท่านได้รับสิทธิในการเข้าถึงหรือทบทวนตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีผลกระทบต่อบุคคลซึ่งใช้บังคับ ถ้าท่านต้องการเข้าถึง แก้ไข หรือถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เคยส่งผ่านทางเว็บไซต์ หรือซักถามคำถามใดๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โปรดติดต่อเราตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 9

4. การโอนถ่ายและเก็บรักษาข้อมูลระหว่างประเทศ

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมจากท่านอาจถูกโอนถ่ายไปหรือเก็บรักษาไว้ที่ปลายทางซึ่งมีเขตแดนในต่างประเทศตามความจำเป็นแก่ขั้นตอนตามข้อปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นมาตรฐานของพานาโซนิค การที่ท่านได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวนี้ ให้หมายถึงท่านได้ให้ข้อตกลงให้มีการโอนถ่าย เก็บรักษาหรือประมวลผลข้อมูลของท่านได้

5. การรักษาความปลอดภัยและการปกป้อง

5.1 เราจะใช้ความพยายามตามเหตุและผลในฐานะองค์กรธุรกิจที่จะจัดวางการป้องกันรักษาความปลอดภัยตามที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อการเข้าถึงของผู้ไม่มีสิทธิหรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

5.2 พนักงานของพวกเราตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาความลับซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้

5.3 เราขอแนะนำให้ท่านใช้ความระมัดระวังในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้งานอินเตอร์เน็ต ในขณะที่เรามุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราไม่สามารถให้การรับรองอย่างแน่นอนแก่ท่านเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลที่ท่านส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้

5.4 หากเราได้มอบ (หรือท่านได้เลือก) รหัสผ่านซึ่งทำให้ท่านสามารถเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ ท่านจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านดังกล่าว เราขอให้ท่านไม่แบ่งปันการใช้รหัสผ่านแก่ผู้หนึ่งผู้ใด

6. การเปิดเผยและการรักษา

6.1 เราอาจให้หรือโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้มอบไว้ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มพานาโซนิค ตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้าปลีกที่ได้รับการแต่งตั้งของเรา รวมทั้งคู่ค้าและตัวแทนของเราตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 4.1 ภายในวัตถุประสงค์การใช้ที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 แต่เราจะไม่เปิดเผยหรือแบ่งปันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามโดยปราศจากการอนุญาตของท่าน เว้นแต่

 • (ก) กระทำ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หมายศาล หรือคำสั่งศาลกำหนดไว้
 • (ข) ตามที่รัฐบาล หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายเรียกร้องให้ดำเนินการ
 • (ค) เพื่อการสืบสวนและช่วยป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัย การทุจริต หรือการกระทำที่เป็นอันตรายอื่นๆ
 • (ง) เป็นการบังคับหรือปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของพานาโซนิคหรือบริษัทในเครือ หรือ
 • (จ) ปกป้องสิทธิหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานพานาโซนิคและบุคคลที่สาม

6.2 เราไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเวลานานเกินกว่าความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นว่านั้น

7. การคุ้มครองผู้เยาว์

7.1 หากท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปี โปรดอย่างส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยปราศจากความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของท่าน

8. เว็บไซต์ของบุคคลที่สามและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

8.1 เว็บไซต์อาจบรรจุลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของ ซึ่งข้อปฏิบัติว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอาจแตกต่างไปจากของเรา เราไม่ให้การรับรองอย่างใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อปฏิบัติว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์เช่นว่านั้นด้วย แม้ว่ามันจะปรากฏอยู่เป็นส่วนหนึ่งในเว็บไซต์ก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกที่จะให้หรือถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลที่สามนั้น จะไม่อยู่ภายใต้การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หากท่านเชื่อมโยงหรือเข้าชมเว็บไซต์ใดๆ ของบุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบนโยบายว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ดังกล่าว

8.2 เว็บไซต์อาจจัดให้มีปฏิบัติการด้านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Feature) ซึ่งทำให้ท่านแบ่งปันข้อมูลในเครือข่ายสังคมต่างๆ และมีปฏิสัมพันธ์กับเราบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้ การใช้ปฏิบัติการด้านสื่อสังคมต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการรวบรวมหรือการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่านขึ้นอยู่กับประเภทของปฏิบัติการนั้นๆ โปรดตรวจสอบนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆและการติดตั้งสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายในอินเตอร์เน็ตซึ่งท่านมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าท่านเข้าใจข้อมูลที่สามารถจะถูกแบ่งปันโดยผ่านสื่อดังกล่าวได้

8.3 เราขอปฏิเสธความรับผิดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายได้อนุญาตไว้เกี่ยวกับความรับผิดในการรักษาความปลอดภัยหรือข้อปฏิบัติว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวมอยู่ในหรือถูกดำเนินการโดยผู้ประกอบการซึ่งถือเป็นบุคคลที่สามของเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ

9. ข้อมูลการติดต่อ

9.1 หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพื่อเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเราได้รวบรวมไว้ให้เป็นปัจจุบัน หรือหากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โปรดเขียนถึงพนักงานบริการลูกค้าของเราที่ที่อยู่อีเมล์ต่อไปนี้: ·

10. ทั่วไป

10.1 การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นการชี้แจงทั่วไปถึงวิธีการต่างๆ ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการที่จะปกป้องและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ดี ท่านอาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เป็นการเฉพาะเจาะจงของเราหรือเป็นสมาชิกของกลุ่มพานาโซนิค ซึ่งมีนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรื่องนั้นๆ ให้ถือว่านโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นส่วนเสริมของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้