สวิตช์ตั้งเวลาอัตโนมัติ
Automatic Time Switch

Easy Operation Check

ตรวจสอบการทำงานได้อย่างง่ายดายEasy Operation Check

ไฟแสดงสถานการณ์ทำงานของตัวเครื่องอยู่ที่แผง
ด้านหน้า ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้ทันทีว่าตัวเครื่อง
ทำงานอยู่หรือไม่ ดังนั้นจึงช่วยให้การใช้งาน
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

A power lamp is located on the front panel, so the user can see at a glance whether the unit is operating or not, thus helping to provide safe use.

Easy Battery Replacement

เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่ายEasy Battery Replacement

ในสวิตช์ตั้งเวลาในแบบทั่วไป เช่น สวิตช์ตั้งเวลาในแผงจ่ายไฟฟ้าจำเป็นต้อง ถอดตัวเครื่องออกจากตำแหน่งติดตั้งเพื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ แต่สวิตช์ตั้ง เวลาของพานาโซนิค ช่วยให้ท่านสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ในตัวเครื่องจาก แผงด้านหน้าได้อย่างง่ายดาย ซึ่งคุณสมบัตินี้ ทำให้การซ่อมบำรุงทำได้สะดวก มากยิ่งขึ้น

With conventional time switches, the unit must be removed from its installation location, such as in a distribution panel, to replace the batteries. Panasonic's Time Switch lets you easily replace the batteries from the front panel. This makes maintenance considerably easier.

Preventing Entry of Ants and Other Small Insects

ป้องกันและลดปัญหามดและแมลงอื่นเข้าเครื่องPreventing Entry of Ants and Other Small Insects

บางครั้งสวิตช์ตั้งเวลามักมีมดหรือแมลงขนาดเล็กอื่น ๆ เข้าเครื่อง ซึ่งสามารถ เป็นสาเหตุให้เกิดความ บกพร่องได้ สวิตช์ตั้งเวลาของพานาโซนิคมีโครงสร้างที่มิดชิดแน่นหนาซึ่งช่วย ป้องกันปัญหาดังกล่าว ทำให้สามารถใช้งานสวิตช์ตั้งเวลาได้ยาวนานปราศจากปัญหา

Time Switches are sometimes subject to the entry of ants and other small insects, which can cause malfunctions. Panasonic Time Switches have an airtight construction that prevents this problem for long, trouble-free use.