ระบบควบคุมการส่องสว่างแบบสมบูรณ์ 2 ทาง
Full 2 Way Lighting Control System

Centralized monitoring and control

การควบคุมและติดตามตรวจวัดจากการส่วนกลางCentralized monitoring and control

ควบคุมและติดตามตรวจวัดแสงสว่างทั้งหมดจาก
ตำแหน่งส่วนกลาง

Control and monitor all lighting from a central location.

Functional display of lighting status

จอแสดงสถานะการส่องสว่างFunctional display of lighting status

หลอดไฟ LED แสดงสถานะการส่องสว่าง

An LED displays lighting status.

Timer and sensor controlled

ตัวตั้งเวลาและเซ็นเซอร์ที่ใช้ควบคุมTimer and sensor controlled

ระบบมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายใน เช่น อุปกรณ์
ตรวจจับคลื่นอินฟราเรดบนผนังอุปกรณ์ตรวจจับ
เดไลท์เซ็นเซอร์ชนิดติดตั้งบนเพดานและอุปกรณ์
ชนิดตั้งเวลา

The system interconnects devices like passive infrared ceiling units, Daylight Sensor Ceiling Unit Timer setting unit.